Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
 
index kontakt hledání
 
nákupní košík

0.00 Kč
 

§1

V obchodních vztazích se uplatňování nároků z vad zboží dodaného podle kupní smlouvy uzavřené mezi podnikatelem a fyzickou osobou (dále jen reklamace)  řídí  úpravou Občanského zákoníku (dále jen ObčZ). Základním dokumentem pro uplatňování odpovědnosti za vady je kupní smlouva (paragon) mezi kupujícím a prodávajícím (Dále COMPUTER-SHOP) dle ustanovení §§619 – 627  ObčZ. Na podmínky uplatněné  reklamačního  řízení  se  dále  vztahují Všeobecné obchodní  podmínky společnosti (dále je VOP). Vyřizování reklamací  se řídí tímto reklamačním řádem, který vychází z výše uvedených zákonných předpisů a podmínek.

§2

Kupující je povinen reklamovat vady zboží bez zbytečného odkladu a za podmínek uvedených v § 625 (Uplatnění práv). Je-li na zboží poskytnuta záruka, musí být vada uplatněna do konce této záruční lhůty.  Nedodržení reklamační lhůty má za následek zánik práva  kupujícího na uplatnění reklamace.

§3

Předpokladem uplatnění reklamce je splnění povinnosti kupujícího o prohlídce  zboží §614 ObčZ. Zejména je kupující povinen si prohlédnout zboží po přechodu nebezpečí ke zboží na kupujícího, to je po převzetí zboží od COMPUTER -SHOPu a v případě odeslání zboží na dobírku po jeho předání dopravci na smlouvou určeném místě.

§4

V případě, že kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody ke zboží na kupujícího , může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu  nebezpečí škody ke zboží na kupujícího. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.

§5

Kupující je povinen COMPUTER-SHOPu oznámit bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. Které je možno při odborně provedené prohlídce zjistit. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodaného zboží mezi údaji na paragonu a skutečně dodaným zbožím, je předkládací lhůta pro oznámení zjištěné vady prodávajícímu 2 dny. Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody ke zboží na kupujícího, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit COMPUTER-SHOPu ihned poté, kdy mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.

 

§6

Oznámení o zjištěných vadách z prohlídky dodaného zboží musí kupující předat COMPUTER-SHOPu písemně nebo ústně a to v termínu uvedeném v §5 tohoto reklamačního řádu. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, a to jak se projevují, dále musí kupující uvést i nárok, který v důsledku vad uplatňuje. V případě výskytu vad, které představují porušení kupní smlouvy COMPUTER-SHOPem může kupující uplatnit některý z těchto nároků:

 

  • dodání chybějícího množství zboží,

  • odstranění právních vad,

  • odstranění vad opravou,

  • odstoupení od smlouvy, avšak pouze v případě, že vada činí zbožím neupotřebitelným, je neodstranitelná a zboží nelze vyměnit za jiný druh zboží.

Kupující musí volbu mezi nároky uvést již v písemně nebo ústně uplatněné reklamaci ve stanovené lhůtě 2 kalendářních dnů. COMPUTER-SHOP je oprávněn posoudit uplatněné vady kupujícím s ohledem na vlastnosti zboží ve smyslu uzavřené kupní smlouvy.

§7

Ústní oznámení o zjištěných vadách zboží s uvedením některého nároku dle §6 uplatňuje kupující v prodejně uvedné na vstupní straně těchto stránek - http://computer-shop.wz.cz , nebo písemně na e-mail adrese , případně zašle balík poštou i bez písemného nebo ústního upozornění na naši reklamační adresu: Zdeněk Punčochář, Kubíkova 2, Brno, 628 00.

§8

COMPUTER-SHOP poskytuje záruku na zboží dle údajů uvedených na prodejním dokladu v délce a za podmínek jim stanovených. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu faktického odstraňování vad.  

§9

COMPUTER-SHOP poskytuje na většinu druhů zboží záruku za vady. Záruční lhůta přitom začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, nebo vady vzniklé při výrobě.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, jako jsou mechanické poškození, poškození nevhodným obalem, modifikací původních komponent, přidáním nevhodných komponentů. Záruka se rovněž nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného, nebo vadného programového vybavení, popř. nesprávného spotřebního materiálu. Stejně tak se záruka nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů, nebo provozu za extrémně neobvyklých podmínek a v případě neoprávněného zásahu do zboží. Dále se záruční podmínky nevztahují na zboží, kde byla poškozena, nebo odstraněna sériová čísla a záruční přelepky a na výrobky opotřebované nebo vypotřebované (baterie, náplně). U zboží charakteru software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou nečitelnost médií. Okamžikem odstranění ochranných prostředků nemůže kupující vrátit zboží COMPUTER-SHOPu.

§11             

 

COMPUTER-SHOP nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností, a škod z neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto charakteru se nevztahuje ani poskytovaná záruka. Je-li předmětem kupní smlouvy zboží označené jako použité, záruka se na něj buď vůbec nevztahuje nebo se vztahuje v rozmezí 1-14 dnů.

Viz ObčZ §619 komentář, cituji "U věcí použitých odpovědnost za vady, které se vyskytnou po převzetí věci , nepřichází v úvahu". Citace z rozhodutí Ústředního inspektorátu České obchodní inspekce ze dne 25.5.1999 " S použitím vysvětlivky k citovanému ustanovení lze uvést, že u věcí použitých nepřichází v úvahu odpovědnost za vady, které se vyskytnou po převzetí věci. V daném případě, jednostranným právním úkonem prodávajícího, byla odpovědnost rozšířena, tj. ve prospěch kupujícího. Vzhledem k tomu, že jednání jmenovaného nelze tedy hodnotit jako protiprávní, odvolací orgán toto zjištění z prvostupňového rozhodnutí zrušil ". 

§12

Kupující je povinen předat COMPUTER-SHOPu zboží určené k reklamačnímu řízení buďto osobně v prodejně COMPUTER-SHOPu, nebo zasláním poštou běžným balíkem na reklamační adresu: Zdeněk Punčochář, Kubíkova 2, Brno, 628 00. Při zasílaní poštou musí být všechny vadné díly zabalené v originálních nebo antistatických obalech a u každého komponentu musí být přiložen detailní popis závady, případně jak se závada projevuje. Měly by být samozřejmě pojištěné. Pří osobné reklamaci v prodejně COMPUTER-SHOPu je nutné taktéž detailní popis závady na našem formuláři nebo na papíře formátu A4 s uvedenou adresou a telefonním kontaktem na kupujícího. Doba vyřízení reklamace je běžně 10 pracovních dnů. Vyjímečně je tato doba překročena u zboží , které se již nevyrábí nebo nedodává, nelze jej nahradit a musí se poslat na opravu výrobci.V takovém případě COMPUTER-SHOP informuje kupujícího o nezbytnosti delší doby a předpokládaném termínu vyřízení reklamace. Dopravné spojené se zasláním zboží zpět kupujícímu v případě oprávněné reklamace hradí COMPUTER-SHOP.

 

§13

 

V případě, že servis COMPUTER-SHOPu konkrétně nezjistí vady uváděné kupujícím ani po prováděných příslušných testech zboží, je oprávněn zboží vrátit kupujícímu zpět, přičemž náklady spojené s přepravou zpět hradí zákazník. COMPUTER-SHOP si  vyhrazuje právo účtovat administrativní a jiné náklady spojené s prohlídkou a testováním zařízení, nejméně však 200 Kč za jednotku.

§14

COMPUTER-SHOP poskytuje na dodávané zboží záruky v rozsahu, jejíž aktuální stav je uveden v cenících COMPUTER-SHOPu.

§15

Pokud není v tomto reklamačním řádu uvedeno jinak, platí přiměřená ustanovení 619 – 627 ObčZ a VOP COMPUTER-SHOP na které navazuje tento reklamační řád. Kupující a COMPUTER-SHOP jsou tímto reklamačním řádem vázáni.  

 

 
designed by Panavis & Panadela | contents ©2021 Computer-Shop | powered by Quick.Cart
 
   


                                             prodávám na:                                             Odklepnuto.cz - internetová aukce na které můžete jednoduše, rychle a pohodlně prodávat i nakupovat.                    iKup.cz - internetová aukce na které můžete jednoduše, rychle a pohodlně prodávat i nakupovat.                Aukro.cz - internetová aukce na které můžete jednoduše, rychle a pohodlně prodávat i nakupovat.